021-22894385
info@farasoodeghat.com

اهداف و چشم انداز

از اهداف و چشم اندازهای میان مدت و دراز مدت این شرکت دستیابی به بازارهای جهانی در زمینه سیستم های توزین ریلی دینامیک و نمایشگرهای پیشرفته توزین میباشد.از راهنمایی و کمک همه افراد و سازمانهایی که میتوانند در این مسیر همراه ما باشند استقبال میکنیم .