021-22894385
info@farasoodeghat.com

کنترولر

نمایشگر های کنترلی مدل PCS-01 ,PCS-02  امکان کنترل تجهیزات مختلف را داشته و میتوانند در ارتباط با ماژول های رله 8 تایی تعداد زیادی ورودی و خروجی را کنترل نمایند و جایگزین مناسبی برای سیستم های PLC باشند این نمایشگر ها در ارتباط با یک دستگاه کامپیوتر امکان مانیتورینگ پروژه های کنترلی را فراهم میکنند .