021-22894385
info@farasoodeghat.com

توزین لودر

یکی دیگر از محصولات جدید این شرکت طراحی و نصب سیستم های توزین روی لودر ها و جرثقیل های کامیونی میباشد .طراحی و اجرای نرم افزار هوشمند روی این سیستم ها امکان کار عادی را به راننده لودر داده و بصورت هوشمند به راننده برای بارگیری دقیق تر کمک میکند. از ویژگیهای مهم این سیستم امکان اصلاح وزن باکت آخر میباشد .نصب سنسور فشار در مسیر سیلندر های هیدرولیک بوم لودر و اندازه گیری فشار روغن متناسب با بار داخل باکت لودر امکان اندازه گیری وزن باکت را فراهم کرده و از این طریق بارگیری کامیون ها کنترل و بمیزان دلخواه داخل آنها بار گیری میشود .

ویژه گی های این سیستم :

  •  عدم نیاز به برگشت کامیون بعد از توزین
  • جلوگیری از بارگیری غیر مجاز کامیون ها
  • سرعت بالای بارگیری
  • امکان اصلاح باکت آخر در زمان بارگیری
  • درای چراغ هشدار برای اضافه بار
  • دارای چراغ سبز جهت اعلام پر شدن کامیون
  • امکان چاپ قبض در صورت نیاز